Vedtægter i Footloose Linedancers

§ 1 Navn og hjemsted

Footloose – Linedancers, 7400 Herning, er stiftet ved generalforsamling den 01.06.2011.
Foreningen har hjemsted i Herning kommune. 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at give mulighed for at dyrke linedance, og gennem udøvelse af denne idræt og andre tilhørende kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes sundhed og trivsel, samt sammenholdet i lokalområdet. 

§ 3 Medlemmer

Som aktivt medlem optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. 

Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling. 

§ 4 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker automatisk vel tilmelding til en af foreningens aktiviteter.  

Indmeldelse er bindende for en hel kontingentperiode. Kontingentperioden følger dansesæsonen som fastsættes af bestyrelsen. 

Udmeldelse sker automatisk ved kontingentperiodens ophør. Dersom et medlem i denne situation skylder kontingent, kan ny optagelse i foreningen kun ske, når det tidligere skyldige kontingent er betalt. 

§ 5 Kontingent

Der betales et årligt kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

§ 6 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. 1 ud af 3 er på valg i lige år og 2 ud af 3 i ulige år. Formand og kasserer (skal være myndig) er ikke på valg samme år. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af instruktører. 

Bestyrelsesmedlemmer som vælges ind i bestyrelsen i en anden linedanceforening, udtræder af loyalitetshensyn omgående fra bestyrelsesposten i Footloose Linedancers. 

§ 7 Generalforsamlingen

Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden sæsonafslutning. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på foreningens hjemmeside, eller på andre medier for foreningens medlemmer.  

Indkaldelse skal ske senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. 

Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance til foreningen har stemmeret og er valgbar (dog kræves det at formand og kasserer er myndig). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Medlemmer som er valgt til bestyrelsen i en anden linedanceforening, er af loyalitetshensyn ikke valgbare til bestyrelsen. 

Generalforsamling kan, hvis enten den siddende bestyrelse eller generalforsamlingen (ved almindeligt flertal) ønsker det, vælge et antal suppleanter til bestyrelsen. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest én uge før generalforsamlingen.  

Der laves skriftligt referat af generalforsamlingen. 

Ved helt ekstraordinære samfundsforhold hvor det er umuligt at afholde ordinær generalforsamling iflg. Vedtægterne, kan bestyrelsen beslutte at afholde generalforsamlingen digitalt. 

§ 8 Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere  
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse  
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og det kommende års budget   
 4. Fastsættelse af kontingent    
 5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer 
 6. Indkomne forslag til debat 
 7. Valg af  
  a. Bestyrelsesmedlemmer  
  b. evt. valg af suppleant  
  c. 1 Revisor og 1 revisorsuppleant  
 8. Generalforsamlingen godkender budgettet 
 9. Evt.  

§ 9 Valg

Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal. 

Ved personlige valg skal afstemningen være skriftlig, hvis der er flere kandidater. 

Øvrige afstemninger skal foretages ved håndsoprækning, men skal dog afgøres skriftligt, hvis blot 5 medlemmer ønsker det. 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling       

Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når min. 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.  

Krav til indkaldelse følger samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

Der udarbejdes ikke dagsorden til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling behandler alene det emne som er årsag til at den er indkaldt. 

§ 11 Tegning og hæftelse       

Foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Der hæftes alene ved foreningens respektive formue. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.  

Ved køb under 1000 kroner kan kassereren alene underskrive. 

Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. 

§ 12 Vedtægtsændringer

Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse. 

Ændring af foreningens vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Ændring af formåls og opløsningsparagraf kræver et kvalificeret flertal jf. § 13 

§ 13 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at min. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at min. 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning an træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål i Herning Kommune, foreningens evt. formue skal overgå til. 

Revideret på ordinær generalforsamling 01-03-2023